ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY


Na činnost Svazu přispívají jednotliví členové formou členských příspěvků hrazených na příslušný kalendářní rok. Členský příspěvek má být uhrazen na počátku roku, zpravidla při jarní členské schůzi (u ZO jimž jsou známky zasílány přímo z Ústředí do konce března, u ZO, které dostávají známky od svého ÚS je stanoven termín individuálně).

Při uhrazení členského příspěvku obdrží člen členskou známku platou pro příslušný rok, který je na známce uveden. Členská známka má být následně vylepena do členského průkazu, jako doklad o uhrazení členského příspěvku.

Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je stanovena rozhodnutím Republikové rady ČZS. Od roku 2003 činí 100 Kč.

Výše členského příspěvku

Výše členského příspěvku a jeho rozdělení pro organizační složky Svazu je vždy stanovena rozhodnutím Republikové rady (dříve, před rokem 1995 rozhodnutím Ústředního výboru ČZS).

Informace o případné změně hodnoty členského příspěvku je včas zveřejněna ve Věstníku ČZS.

V současné době činí členský příspěvek 100 Kč za rok. Tato částka se dělí pro organizační složky následovně:

 • 40 Kč zůstává k dispozici základní organizaci v níž je člen registrován,
 • 30 Kč je určeno na činnost příslušného územního sdružení, pod které ZO spadá,
 • 25 Kč je určeno na provoz Ústředí ČZS,
 • 4 Kč jsou určeny do fondu rozvoje,
 • 1 Kč je určena do rizikového fondu (na hrazení nepředvídatelných událostí např. škod po povodních).


Členské příspěvky nehradí členové mladší 15 let. Rozhodnutí o členství je výhradně v pravomoci ZO a  příslušného Územního sdružení. Členové mladší 15 let neobdrží členskou známku, neboť členská známka je doklad o uhrazení členského příspěvku.

Členové ve věku 15-18 let hradí členský příspěvek ve výši 20-40 Kč, o konkrétní výši rozhodne základní organizace. Takto stanovené členské příspěvky se nezahrnují do odvodů za ZO - jsou plně určeny k využití v základní organizací, neposkytují se za ně ani členské známky, uhrazení příspěvku ZO pouze vyznačí do členské legitimace.
 
Členské příspěvky právnických osob
Na právnické osoby se uvedená výše členského příspěvku řadových členů nevztahuje. Členský příspěvek je pro právnické osoby stanoven individuálně na základě dohody.

Výše členského příspěvku v minulých letech

Dlouhá léta byl členský příspěvek v hodnotě 20 Kč na rok.

K prvnímu zásadnímu zlomu dochází od roku 1995, kdy ÚV ČZS na svém 11. zasedání dne 17. dubna 1994 rozhodl o zvýšení na 30 Kč, známka měla barvu zelenou a hodnota se dělila následovně:

 • 15 Kč pro ZO,
 • 10 Kč pro ÚR,
 • 4 Kč pro RR,
 • 1 Kč do Fondu rozvoje (FR).

K dalšímu zvýšení dochází od roku 1999, hodnota členského příspěvku byla zvýšena na 50 Kč a byla rozdělena následovně:

 • 20 Kč pro ZO,
 • 15 Kč pro ÚR,
 • 15 Kč pro PRR (z toho FR 3 Kč RR 12 Kč).


K poslednímu zvýšení hodnoty členského příspěvku došlo v roce 2003 na 100 Kč toto zvýšení bylo schváleno na 6. zasedání RR 30. 11. 2002 a uvedeno ve Věstníku. Hodnota příspěvku se dělí takto:

 • 40 Kč pro ZO, (tato částka je pro ZO příjmem, který se nedaní.)
 • 30 Kč pro ÚR (později ÚS),
 • 25 Kč pro RR,
 • 5 Kč FR.

Od roku 2006 byla stanovena zpřesňující pravidla pro rozdělení hodnoty členského příspěvku. Základní rozdělení zůstalo zachováno, jen částka 5 Kč do fondu rozvoje byla dále rozdělena tak, že nyní do FR je určena jen částka 4 Kč a 1 Kč je určena pro rizikový fond, ze kterého jsou hrazeny nenadálé výdaje (zpravidla nápravy škod po povodních nebo jiných nepředvídatelných událostech).

Přehled členského příspěvku a rozdělení hodnoty členské známky od roku 1991

 

Rok Hodnota známky v Kč V ZO zůstává Kč Pro ČZS Kč
1991 20 12 8
1992 20 10 10
1993 20 10 10
1994 20 10 10
1995 30 15 15
1996 30 15 15
1997 30 15 15
1998 30 15 15
1999 50 20 30
2000 50 20 30
2001 50 20 30
2002 50 20 30
2003 100 40 60
2004 100 40 60
2005 100 40 60
2006 100 40 60
2007 100 40 60
2008 100 40 60
2009 100 40 60
2010 100 40 60
2011 100 40 60
2012 100 40 60
2013 100 40 60
2014 100 40 60

Účelový příspěvek

Většina základních organizací pro své hospodaření potřebuje více než 40 Kč, které jí náleží z řádného členského příspěvku. Proto vybírá i Účelový příspěvek, který slouží jako záloha na očekávané výdaje během roku. Zpravidla se jedná o zálohy na poskytované služby v rámci zahrádkových osad s rozsahem odpovídajícím vybavení osady (elektřina, vodné, stočné, odvoz odpadu aj.) a zálohy na nutné či očekávané opravy či další investice schválené na výroční členské schůzi. Výše účelového příspěvku je platná jen po schválení členskou schůzí.

Povodňové známky

V souvislosti s rozsáhlými záplavami v roce 1997, které postihly i mnohé zahrádkové osady vydal ČZS mimořádnou povodňovou známku. Známka byla určena na rok 1998, byla vydána v nákladu 500 tis. kusů. Hodnota příspěvku - povodňové známky činila 10 Kč s tím, že počet známek nebyl pro jednotlivé členy omezen. Známka měla barvu žlutou a přetisk povodeň. Vybrané finanční prostředky byly ukládány na zvláštní účet, ze kterého se hradily pouze investice na obnovu společného majetku poničeného povodněmi.

Další povodňová známka byla vydána na rok 2002 v souvislosti s povodněmi v roce 2002. Známka měla opět hodnotu 10 Kč a byla v barvě žluté. Z důvodu využití neprodaných známek z roku 1997 byla zbylá část známek (248.500 ks) přetištěna rokem 2002. Známky byly oproti roku 1998 expedovány okamžitě - již od září 2002.

Vybrané finanční prostředky podléhaly zvláštní kontrole revizních orgánů Svazu a jejich stav byl i včetně účelu použití pravidelně zveřejňován ve Věstníku ČZS.


Mimořádné známky

K příležitosti konání svazových Sjezdů byly vydávány mimořádné známky. V roce 1989 k VIII Sjezdu ČZS.

(zdroj: ČZS)

 

ZO ČZS ČASTOLOVICE

ČASTOLOVICE
517 50
721 311 719 p. Helmich josef.helmich@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode